تردید ها و دوراهی های زندگی من

هر لحظه ی زندگی یک دوراهی است...

تردید ها و دوراهی های زندگی من

هر لحظه ی زندگی یک دوراهی است...

نویسندگی اولین آرزوی زندگی من بود  و  "اولین" ها شاید کمرنگ بشوند ولی هرگز فراموش نمیشوند...